دل من ...

گاهی دل می گیرد،

بی آنکه بگرید...

گاهی می گرید،

بی آنکه بگیرد...

 

جدی نگیر

نه گرفتن بی گریستن را

نه گریستن بی گرفتن را

 

بهانه ی آغوشت را می گیرد،

اما به شیوه ی خودش...

/ 1 نظر / 27 بازدید
علی

[لبخند][بغل][قلب][ماچ][گل]