من عصبانیم

من عصبانیم

خیلی ازت عصبانیم

اگه میشد

اگه صبح بود

می دویدم

کل خیابون ولیعصرو میدویدم

که فکر نکنم

که فکر نکنم که اینهمه بزدلی از کجا میاد

خیلی بزدلی

خیلی ترسویی

شایدم همه اینا یه کابوسه

یکی نیست بزنه تو گوشم ازین خواب مسخره بیدار شم

زندگی یه خوابه

من خوابام همیشه تعبیر میشه

پس این کابوس مسخره قراره حقیقت باشه

ولی کِی؟

اون دنیا؟

من راضیم که ازین دنیا برم

آرزویی ندارم

وابستگی ندارم

کوله باری از گناه دارم

که هرچی میگذره بدتر میشه

خدایا داری بهم فرصت میدی که دستمو بگبری یا داری هولم میدی تو گناه؟

ولی عیب نداره

این نیز بگذرد

ولی اون دنیا دیگه نمیتونم بگم این نیز بگذرد

خدایا

میشه فراموش کنم؟؟؟

خواهش می کنم

حافظمو پاک کن

/ 0 نظر / 18 بازدید